Tu sei qui: Home Projekt → Sporazum

Sporazum

Sporazum med Centri v ulici (Centri in Via) in Terziaria Trieste S.r.l.

Terziaria Trieste vsakemu združenju izda neizključno licenco za rabo Formata, pri čemer je združenje zavezano k doslednemu izpolnjevanju obveznosti iz tega sporazuma.
Terziaria Trieste se zaveže, da bo združenju izročila Format, ki določa načela projekta »Centro in Via« in pravila njegove rabe, ter da bo poleg nekaterih komunikacijskih orodij za promocijo dejavnosti, ki so del projekta »Centro in Via«, zagotovila tudi svetovanje, za katero velja razmerje izključnosti in katerega namen je organizacija dogodkov in trženja ter lažje pridobivanje dovoljenj in finančnih sredstev.

Zgoraj omenjena komunikacijska orodja se nanašajo na komunikacijske kanale, ki jih združenje Confcommercio in Terziaria Trieste že uporabljata, kot na primer spletne strani www.confcommerciotrieste.it, www.terziariatrieste.it in www.triesteshop.it, elektronske okrožnice, posredovane na naslove z dopisnih seznamov, radijske oddaje, specializirane revije in tiskovni urad, ki piše besedila za javnost, posreduje vabila novinarjem, radijskim in televizijskim postajam, pripravlja obvestila za medije, preverja, ali je prišlo do dejanske objave novic, zbira članke, objavljene na prvih straneh časopisov, ter objavlja novice na najbolj množičnih družbenih omrežjih.

Da bi Terziaria Trieste lahko pravilno izvajala zgoraj navedene naloge, se združenje zavezuje, da bo posredovalo informacije in novice, ki so koristne za izvedbo dogodkov in dejavnosti, ki so predvideni ali nepredvideni v letnem programu, in sicer najmanj en mesec pred njihovo izvedbo, z izjemo primerov, ko bi takšen rok za obveščanje lahko ogrozil izvedbo omenjenih dogodkov in dejavnosti. V takšnih primerih mora združenje nemudoma obvestiti Terziario Trieste o dejavnostih, ki jih namerava izvesti.

Združenje se strinja, da Terziaria Trieste ne bo odgovorna za izvedbo vsebine Formata v povezavi z dejavnostmi, ki jih ne bo neposredno organizirala Terziaria Trieste ali njeni pooblaščenci, ter/ali za tržni in gospodarski uspeh, ki bo izhajal iz rabe Formata.

Združenje se tudi obvezuje, da bo preverilo, ali družbeniki, ki so pristopili k projektu »Center na ulici«, izpolnjujejo pogoje, ki so potrebni, da prodajna mesta pridobijo znamko, s katero bodo označena. Poleg tega se obvezuje, da bo na lastne stroške samo poskrbelo za oglaševalske dogodke in trženje, pri čemer bo delovalo v skladu s smernicami iz Formata, spoštovalo pravice tretjih oseb in o vsem predhodno obvestilo Terziario Trieste. Med Terziario Trieste in združenji bodo lahko podpisani nadaljnji sporazumi, ki bodo omogočili organizacijo omenjenih dogodkov in trženjskih aktivnosti z nakazilom denarnih sredstev, katerih odstotek bo sporazumno in predhodno določen na podlagi specifičnih predproračunov, ki jih bo v ta namen pripravila Terziaria Trieste.

Združenje se nadalje obvezuje, da razen z izrecnim pooblastilom Terziare Trieste Formata ne bo uporabljalo za organizacijo drugih dejavnosti ter da ga ne bo spreminjalo, posnemalo, izdajalo podlicenc tretjim osebam in da bo preprečilo uporabo Formata svojim družbenikom, ki so pristopili k projektu »Centro in Via«, če bo eno ali več prodajnih mest, ki ga uporabljajo, dano v najem, prodano, dano v užitek ali prepuščeno na kakršenkoli drug način, razen če Terziaria Trieste na podlagi ustrezne prošnje združenja ne izda pisnega dovoljenja.

Če bo združenje hotelo spremeniti ali dopolniti vsebino projekta »Centro in Via«, bo moralo najprej pridobiti pisno pooblastilo Terziarie Trieste in pokriti nastale stroške. V nasprotnem primeru bo Terziaria Trieste lahko zahtevala takojšen umik zgoraj omenjenih sprememb na stroške združenja, če pa slednje tega ne bo upoštevalo, lahko Terziaria Trieste brezprizivno zahteva razveljavitev tega sporazuma.

Če bo Terziaria Trieste hotela spremeniti ali dopolniti vsebino projekta »Centro in Via« in od združenja posledično zahtevala specifične prilagoditve, bo ravno tako morala sama kriti nastale stroške.
Terziaria Trieste združenju podeli neizključno licenco za rabo znamke in ikon zgolj v oblikah in okvirih ter na načine in za namene, ki jih predvideva in dovoljuje ta sporazum.

Z izrazoma znamka in ikone je mišljen grafični znak »Centro in Via«, za katerega je bila v Italiji 19. januarja 2011 podana prošnja za registracijo št. TS2011C000008.
Vsakršno povezovanje znamke z drugimi imeni, simboli in znamkami ter vsakršna druga grafična raba znamke bosta morala biti predhodno pisno potrjena s strani Terziarie Trieste, in sicer v dveh delovnih dneh od datuma oddaje prošnje.

V vsakem primeru bo raba znamke na poslovnih dogodkih in na kateremkoli materialu, dokumentu, oglaševalskem ali promocijskem gradivu, izdelku ali v okviru dejavnosti, ki niso del projekta »Centro in Via«, kar zajema tudi brošure, kataloge, izjave za javnost in katerakoli druga sredstva, morala biti pisno odobrena s strani Terziarie Trieste.

Združenje se zaveda, da rabe znamke, ki ostaja izključna lastnina Terziarie Trieste, ne zagotavlja kakršnihkoli drugih pravic v zvezi z znamko, vključno s pravicami, ki izhajajo iz njene predhodne rabe, in da je licenca ozko vezana na rabo znamke, kot jo dovoljuje ta sporazum in v okvirih, ki jih predvideva, ter se strinja, da raba ikon ne zagotavlja kakršnihkoli pravic do njihove rabe na načine, ki jih ne predpisuje ta sporazum, ker je licenca za rabo ikon strogo vezana na dosledno spoštovanje vseh pogodbenih obveznosti s strani združenja. Terziaria Trieste združenju podeli brezplačno koncesijo za Format.

Terziaria Trieste združenju podeli brezplačno koncesijo za Format.